Кметът Иван Гавалюгов иска съгласието на местния парламент: 


-да бъдат освободени наемателите на общински помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица за стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, от заплащане наемната цена  за периода на въведените ограничителни мерки, с които е забранена дейност в обекта или наетата общинска площ; 


-да бъде направена отстъпка на наемателите на общински помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица за стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в размер на 50% от наемната цена за периода на извънредното положение, в случай на доказано намаление на оборота на търговския обект за този период поне с 50% от средномесечния оборот за последните 12 месеца /в случай, че търговецът е наемател на обекта от по-малко от 12 месеца – средномесечният оборот от началото на започне на работа на обекта/.


Коригирането на наемната цена да бъде извършено след подаване на декларация от страна на наемателите, гласи 3 точка в проекта на решение. 


В момента наемателите са принудени да не осъществяват търговската си дейност заради въведените противоепидемични мерки, но в същото време имат месечни разходи за наем на общинската собственост. Това генерира загуби и може да доведе до бъдещи фалити и невъзможност да се обслужват договорите. Това гласят част от мотивите на кмета Иван Гавалюгов в докладната записка. Тя ще бъде разгледана на извънредната сесия на Общинския съвет, насрочена на 13 април.