Бюджетът е над 3 милиарда лева за периода 2021 - 2027 година


„Развитие на регионите“ ще бъде името на новата оперативна програма за регионална политика, която ще се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в следващия програмен период 2021-2027 г. 10 големи и 40 средни общини в страната ще са директни бенефициенти по програмата. Сред тях е и Ботевград.
Все още не е ясен точният бюджет на програмата, но се очаква да надхвърли 3,1 милиарда  лева. Програмата има две с – първата е за 10-те най-големи общини в България,  във втората са 40 средни общини.
„В самото начало на проектиране на програмния период на национално ниво община Ботевград бе първата, която сигнализира и поиска промяна- допълване на общините, които ще влязат по новата оперативна програма „Регионално развитие“,  която е аналаг на досегашната „Региони в растеж“. По наша инициатива и на още няколко общини, направихме среща още през февруари със зам.-министъра на Регионалното развитие и благоустройство  Деница Николова.  Изискването на програмате  е общинският център да е с жители над 20 000 души по данни на НСИ, а няколко общини сме  с население 19 000 и няколко стотин. Малко не ни достига до 20 000. Тя изслуша нашите аргументи, да се разшири обхвата на общините, които ще бъдат допустими за финансиране по тази програма. Направи съответните корекции и в момента критерият брой на жители на общинския център е 15 000” – коментира кметът Иван Гавалюгов.
Плановете за интегрирано развитие на общината, Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и Плана за градска мобилност, ще са стратегическите документи за достъп до европейските средства по новата ОПРР. Регионалните съвети за развитие ще играят ролята на териториален орган и на тях ще се възложат компетенции по оценка на съответствието на проектните концепции и идеи към определените приоритети за развитие на конкретния регион на ниво 2.
„За разлика от настоящия програмен период, в новия ще има ясна демаркация между двете основни инфраструктури или програми ОП „Региони в растеж“ и програма за „Развитие на селските райони“. В настоящия програмен период бяхме бенефициенти и по двете програми. През новия програмен период ще можем да бъдем бенефициенти само по една от програмите“, заяви още Иван Гавалюгов.

Кандидатстване по програмите вече се залага на интегрирания подход т.е. общината не може да кандидатства самостоятелно, а трябва да има партньори- общини, неправителствени организации или бизнес организации.
„Това по принцип е един добър подход като цяло, тъй като се гледа повече на регионалното развитие в действителност и решаване на инфраструктурни проблеми с регионален мащаб“,  допълни кметът..

Предизвикателство в следващия програмен период ще е предложението на ЕК реализацията на проектите да става до 2 години от подписването на договор.  Това изисква много добра предварителна подготовка на  бенефициентите, които трябва да имат готови проекти, за да може да стартират бързо тяхното изпълнение“, коментира заместник-регионалният министър.
Община Ботевград има намерение да кандидатства с важни проекти за реконструкция на централната градска част, изградждане на тренировъчен и хотелски компекс към Арена „Ботевград” и други.