За четвърта поредна година финансовият отчет на Община Ботевград е заверен без резерви. Становището на Сметната палата е, че той дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Ботевград към 31.12.2019 г., в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане. 


„Заверката на сметната палата, която се извършва всяка година на общини с бюджет над десет милиона лева, беше проведена от екип от трима одитори на Сметната палата. Заверката беше много обстойна. Резултатите, които постигнахме, са положителни за Общината“, това съобщи за новинарската емисия на телевизия Ботевград Ирина Григорова - директор на дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“. 


Съгласно Закона за публичните финанси, годишният финансов отчет за 2019 г. ще бъде внесен в Общинския съвет заедно с одитния доклад на Сметната палата.


Одитният доклад е задължителен документ при кандидатстване за финансиране по европейски програми.