Предвид създалата се епидемична обстановка и нарастващия брой на заболелите от COVID-19 се налага да се осигури денонощен достъп до лекарства на жителите на община Ботевград. 


Това е мотивът в докладната, с която общинското ръководство предлага на местния парламент да извърши компенсирана промяна по бюджета, като целта е да бъдат осигурени 5 000 лева за закупуване на вендинг автомат Rondo.


В същия проект на решение се иска и съгласието на съветниците за отдаването на автомата под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване. Определената начална тръжна цена ще бъде в размер на 50 лева. 


Вносителят на докладната записка ще предложи на ОбС да гласува за предварително изпълнение на това решение от деня на приемането му, което се допуска на основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.


С предварително изпълнение се защитават особено важни обществени интереси, както е в конкретния случай: осигуряване на денонощен достъп до лекарствени продукти в условията на COVID-19 на гражданите на община Ботевград.