Динамично и отговорно протече януарското заседание на Общински съвет Правец. То се проведе от 16.00 часа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.


Дневният ред беше много наситен – 18 въпроса чакаха своето решение. Вносител на повечето предложения  бе кметът Гунински. Отделните постоянни комисии към ОбС бяха провели своите заседания и днес председателите докладваха решенията.


Ето и какво гласуваха съветниците днес:


1. Актуализирана бе програмата на община Правец за управлението и разпораждането с общински имоти – общинска собственост през 2021г.


2. Уточнени бяха общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на територията на Община Правец.


3. Определен бе редът за провеждане на публично обсъждане на бюджета на Община Правец за 2021г. в условията на епидемиологична обстановка:


- Решено бе на официалния интернет сайт на община Правец да се публикува телефон, на който гражданите могат да отправят своите запитвания относно реда за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджета за 2021г.


- На официалния интернет сайт на община Правец да се публикува имейл адрес, на който гражданите могат да изпращат своите предложения и запитвания  относно проекта за бюджета на общината за 2021г.


- Гражданите могат да входират своите предложения и запитвания  относно проекта за бюджета на общината за 2021г. и в деловодството на общината.


4. Наемателите на обекти и терени – общинска собственост, които не могат да изпълняват търговска или други дейности, се освобождават от такси.


5. Приета бе програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2021г.


6. Процентът на таксата, дължима от родители/настойници за ползване на целодневни детски градини, който се покрива от общината, остава същият / до приемане на новия бюджет/.


Председателят на ОбС – Цветелина Владимирова, внесе за гласуване отчет за работата на ОбС н за второто полугодие на 2020 година.


Решенията бяха гласувани единодушно.