Регионалната здравна инспекция затяга мерките срещу разпространението на COVID-19 на територията на Софийска област. Според заповедтта, издадена на 10 март, се въвевеждат временни противоепидемични мерки, считано от 12.03.2021 /петък/. Те остават в сила до 26.03.2021 г. 


Пълният текст на заповедта гласи:


На основание чл.63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, в изпълнение на  Заповед РД-01-722/22.12.2020 г., изм. със Заповед РД-01-99/15.02.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 310,00 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Софийска област, решение на Областния кризисен щаб от 10.03.2021г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор,


НАРЕЖДАМ:


На територията на Софийска област се въвеждат следните временни противоепидемични мерки, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г., както следва:


1. Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. до 00:00 часа на 26.03.2021 г. се въвежда  задължително изискване за носене на защитни маски за лице на пазари и тържища;


2. Въвежда се обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от 


V до ХІІ клас от образователните институции в Софийска област;


3. Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. РЗИ – Софийска област и Областния кризисен щаб дават препоръка до кметовете на общините в Софийска област да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на параграф 1., ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба №5/2006 г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021 г. децата, записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“ и издадена заповед от министъра на образованието;


4. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си;


5. При невъзможност за въвеждане на дистанционна форма на работа, работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки на работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, носене на маски, когато не може да се осигури дистанция от 1,5 м. и недопускане на служители или външни лица с прояви на респираторна симптоматика;


6. Да се засили контрола при провеждане на културно – масови мероприятия, като организаторите са отговорни за спазване на противоепидемичните мерки, след съгласуване с РЗИ-Софийска област;


7. Лечебните заведения за болнична помощ да са в готовност при достигане на заболяемост над 500 на 100 000, за преустановяване на плановата оперативна дейност и разкриване на допълнителни легла за COVID-19;


8. Да се извършва безотказен прием и лечение на пациенти на  COVID-19, както и съмнителни за  COVID-19 по клинични данни при спазване на строг противоепидемичен режим в определените за целта COVID- зони;


9. Управителите на лечебните заведения за болнична помощ да създадат организация и засилят контрола, относно недопускане смесване на потоците на болни и съмнително болни за COVID-19 и други пациенти, особено в местата на рентгенови и медико-диагностични лаборатории;


10. Лечебните заведения за извънболнична помощ да определят часови график за прегледи на лица с респираторна симптоматика и съмнителни за COVID-19, за което да информират пациентите си;


Заповедта е подписана от д-р  Розалина Чобанова, директор на РЗИ – Софийска област.