Със затопляне на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност от възникване на пожари при дейности свързани с  почистването на жилищни дворове и при провеждане на излети сред природата. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създават опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожари и тяхното разпространение в полски и горски фонд. 


В тази връзка Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Ботевград, се обръща към жителите и гостите на община Ботевград, за повишено внимание, относно недопускане на запалвания и пожари и спазване на основните правила за пожарна безопасност:


• препоръчва се при извършване на пролетно почистване, събраните растителни и други отпадъци да се отстраняват чрез извозване и депониране на определени за целта места (регламентирани сметища);


• в случай на невъзможност за извозване и депониране на растителни отпадъци от  частните дворове, при  изгарянето им предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето, като не се оставя огъня без наблюдение и се задължително осигуряване на  подръчни средства за гасене – съдове с вода, лопати, мотики; 


• не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;


• не се допуска паленето на огън на открито в личните дворове при наличието на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да ви даде възможност за адекватна реакция;


• при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;


• не изхвърляйте стъклени бутилки сред природата – дефекти по тях може да имат ефекта на лупа и да възпламенят сухи треви и растителни отпадъци;


• абсолютно е забранено паленето на огън на разстояние по-малко от 100 м от горските масиви, както и паленето на стърнища по слогове, крайпътни ивици и други площи със суха растителност и отпадъци в горските масиви; 


• при забелязване на признаци на пожар(дим, мирис на изгоряло и пламъци)  в горите и в близост до тях, е необходимо бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания 112 и при възможност може да се започне гасене с подръчни средства, без да се поема излишен риск.