На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8 , ал. 5 (за общински културен институт) от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед  № ОА-466/08.09.2022г. на Кмета на кмета на община Ботевград


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БОТЕВГРАД


Място на работа: гр. Ботевград, пл. „Саранск“ №1.


Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.


Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.


І. Изисквания за длъжността:


Минимални изисквания:


Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”.


Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата. 


Професионален опит 3 години  в съответното професионално направление.


Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.


Като предимство се счита:


Присъдени научни степени.


Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.


Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.


Чуждоезикова подготовка.


Компютърна грамотност.


ІІ. Начин на провеждане на конкурса:


Защита на концепция за дейността и развитието на „ Исторически музей - Ботевград” за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.


Събеседване.


ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:


Заявление за участие по образец.


Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).


Документ за трудов стаж (копие).


Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).


Професионална автобиография.


Документ за завършено образование (копие).


Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.


Концепция за дейността и развитието на „Исторически музей-Ботевград“ за 5 годишен период, като подробно е разработена първата. Концепцията се предоставя  в 11 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници. 


Концепцията съдържа:


- анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;


- тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;


- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;


- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;


- етапи на реализация на концепцията.


При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.


Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Ботевград: www.botevgrad.bg и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13.


Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.


За справка: Светла Тодорова, Главен експерт ЧР тел.: 0723-69137