Отговорното поведение на турситите е ключово


Горските поажри крият огромни рискове както за хората, така и за опазването на природното многообразие. По данни на НСИ за периода от 2010 г. до 2020 г. те са били над 17 000 в цялата страна. 


Горите покриват над 33% от площта на страната ни. Когато избухне пожар, той нанася сериозни вреди на околната среда, изпепелявайки огромни площи. Разпространяването става бързо, на големи терени, в пресечните и труднодостъпни места, а за пожарникарите става много трудно овладяването на огненото бедствие. Нужни са десетилетия след това, за да се възстановят местообитанията на животните и растенията в горите.  


Според специалистите, 99% от горските пожари са причинени от човешка небрежност и едва 1% от случаите - от мълнии.  


С цел повишаване на информираността и формирането на отговорно поведение на туристите по отношение на горските пожари, бе организирано специално събитие. То се проведе в гр. Етрополе на 29 октомври 2022 г. 


Как възниква горенето? Как да реагираме при горски пожар? Какви са противопожарните правила в горите? На кого да съобщим при пожар? Отоговр на тези въпроси, както и на много други, дадоха водещи специалисти в сферата. 


Събитието бе част от проект „Провеждане на информационно-разяснителна кампания за предотвратяване на риска от горски пожари в ЗЗ BG0000496 Рилски манастир и BG0001493 Централен Балкан – буфер“. Кампанията е част от проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.