Кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов, е издал заповед, в която изрично се посочват местата за поставяне на агитационни материали в рамките на кампанията за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., която се открива на 29 септември 2023 г. и приключва в 24:00 часа на 27 октомври 2023 г., 


Лепенето на агитационните материали трябва да става единствено на определените за целта табла, които са разположени на пл. „Освобождение“ – между магазин „Фреш“ и хотел „Ботевград“. Също така агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини, но САМО след разрешение на собственика или управителя на имота.


Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.


Със заповедта се забранява:


-унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите; 


-публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания; 


-използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;


-използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави; 


-използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите; 


-използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения; 


-използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;


-провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения,  институции,  държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала; 


-провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; 


-предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;


-предизборна агитация от служители на вероизповеданията;   


-поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;  


-в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат;  


Кметовете на кметствата и кметските наместници определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на съответното населено място.


По решение на Общинската избирателна комисия кметът на общината, кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.


В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.


В срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.


Служителите от отдел „Контрол по сигурността и обществения ред ще следят за спазване на разпоредбите на настоящата заповед.