Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование: средно / средно-техническо. 


2. Професионален опит: не се изисква. 


3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.


4. Допълнителни изисквания:


- компютърна грамотност - работа с MS Office, AutoCAD;


- дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация;


- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ;


5. Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия.


6. Предимство е професионален опит в направлението.


Кратко описание на длъжността:


Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки, свързани с жалби и писма от граждани и институции. Участва в дейностите, свързани с контролните функции, указани в нормативната уредба по устройство на територията. Изготвя отговори и удостоверения, свързани с устройство на територията.


Осъществява достъп по „Електронния портал“ на кадастрално-административната информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), като приема и обработва заявления от граждани, извършва справки за движението им и предава получените резултати.


Необходими документи:


1. Заявление за работа – свободен текст.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.


4. Копие от трудова книжка.


5. Документи за придобита квалификация /ако има/.


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите от 05.02.2024 г. до 16.02.2024 г. включително.


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация - Ботевград всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115