Катя Симеонова е новият заместник-кмет на Община Етрополе. Тя ще отговаря за управление на общинска собственост, екология, туризъм и хуманитарни дейности.


Има богат професионален опит в общинска администрация. Била е Заместник-кмет  „Бюджет и финанси, управление на проекти и програми, образование, социални дейности” в Община Правец за периода 2015-2018 г. През 2018-2020 г. работи в Община Ботевград като „Началник отдел Управление на проекти и програми“, а от 2019 г. до сега е била изпълнителен директор на „Местна инициативна група – Самоков“ /МИГ-Самоков/.


Катя Симеонова има богат опит в разработването и изпълнението на проектни предложения по национални и европейски програми, както и в подпомагането на местните общности в прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие /ВОМР/“.


Катя Симеонова е магистър със специалност „Финанси“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, като има и допълнителна специализация „Валутен и митнически контрол“. Към настоящият момент следва втора магистърска специалност „Съвременни образователни технологии“ в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.