Със съответните заповеди на кмета на Общината инж.Богомил Георгиев са насрочени на 20 ноември 2008 г. да се проведат търгове за следните обекти:
• Със Заповед № РД-15-509 от 23.10.2008 г. е обявен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 67 от 23.04.1997. г., представляващ  кухня със столова с полезна площ от 549.00 (петстотин четиридесет и девет) кв.м., находящи се в масивна, монолитна сграда на един етаж, кв. 50 по подробния устройствен план на гр.Етрополе, за срок от 5 (пет) години.
Конкурсът ще се проведе на 21.11.2008 г.от 10.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая №  301, ет. 3.
Задължително условие за участниците в конкурса е да се организират и осъществяват дейностите по ученическото столово хранене в СОУ „Христо Ясенов” и други училища в гр. Етрополе.
Начална месечна наемна цена, сума в размер на 275.00 (двеста седемдесет и пет) лева, без ДДС.
Размерът на депозита за участие в конкурса е 825.00 (осемстотин двадесет и пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по  сметка № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Общината, стая 210, втори етаж до 16.00 часа на 20.11.2008 година.
Конкурсната документация може да се получи в Общинска администрация, стая № 212, ет. 2, срещу представен документ за платена такса в размер на 100.00 (сто) лева, без ДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Каса” в срок до 18.11.2008 г.  всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа.
• Със Заповед № РД-15-510 от 23.10.2008 г. е обявен публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС  №  94 от 05.12.1997 г., представляващ помещение с площ от 50.00 (петдесет) кв.м., находящо се в жилищен блок № 1,  първия етаж, между оси 24-26, бул. “Руски” № 100, кв. 90 по подробния устройствен план на гр.Етрополе, с предназначение за магазин, за срок от 5 (пет) години.
Търгът да се проведе с тайно наддаване на 21.11.2008 г. от 14.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая  № 301, ет. 3.
Начална месечна наемна цена  в размер на 275.00 (двеста седемдесет и пет) лева, без ДДС. Размерът на депозита за участие в търга е 825.00 (осемстотин двадесет и пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по  сметка  № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Общината, стая 210, втория етаж до 17.00 часа  на  20.11.2008 година. 
Тръжната документация може да се получи в Общинска администрация, стая № 212, ет. 2, след представен документ за платена такса в размер на 100.00 (сто) лева, безДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Каса”в срок до 18.11.2008 г.  всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа.

Заповедите са публикувани в последния брой на вестик "Етрополски еглед" и в сайта на общината etropolebg.com