На интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg е публикуван образец на декларацията за облагане с годишен (патентен) данък. Формулярът беше утвърден със заповед на министъра на финансите.

През 2008 г. патентните декларации ще се подават в общината, в която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а не както беше досега в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП). Когато патентната дейност не се извършва от постоянно място или няма обект, декларациите се подават в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

От тази година патентният данък се администрира от общините, а размерът му се определя от общинските съвети. Данъкът варира в законово определените граници  в различни размери за една и съща дейност в отделните населени места или зони на територията на общините.

Данъкът също вече се внася като приход на общината.