Исторически музей – Правец организира пресконференция за представяне на проект № 2014TC16I5CB007.1.11.151, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ България-Сърбия 2014-2020 по договор № РД-02-29-283/22.11.2016 г. Проектът е озаглавен „Развитие на туризма в трансграничен регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителните културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”. Водещ партньор по него е община Сурдулица, Република Сърбия, Исторически музей-Правец е партньор.


Целта на събитието е заинтересованите страни и широката общественост да се запознаят със стартиралия проект, целите, които си поставя, дейностите, които ще бъдат реализирани, очакваните резултати и мултипликационен ефект от неговата реализация.


Пресконференцията ще се проведе на 22.03.2017 г. (сряда) от 15.00 часа в Ритуалната зала на община Правец (бивш Младежки дом), съобщиха организаторите.