Общинският съвет подкрепи предложението на общината за подписване на допълнително споразумение към договорите за наем на лекарите от доболничната помощ за покриване на част от разходите за осветление, водоснабдяване, отопление, охрана и поддържане чистота в общите части на сградата. Присъстващите на извънредната сесия днес 24 съветници единодушно гласуваха “за“ наемателите да плащат за идеалните части от общите площи в сградата наем от 1.90 лева /без ДДС/ на квадратен метър.


Наскоро приключиха ремонтните дейности, включително и на отоплителната система, в общите части на поликлиниката по проект “Красива България“. Поради това възникна необходимост от адекватно поддържане на общите площи и помещения. До момента лекари, които ползват помещения в доболничаната помощ, са събирали доброволно средства помежду си за покриване на текущите разходите в общите части, но не всички са участвали солидарно. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов, който е внесител на предложението. Той уведоми съветниците, че общинското ръководство е провело среща с лекарите от доболничната помощ и голяма част от тях са изразили съгласие с размера на предложените средства, с които ще се анексират договорите им. Наематели, които ползват повече кабинети, са поискали сумата да се разпределя поравно между отделните медицински практики, както е било досега, което, по думи на кмета, е относително несправедливо. 


Иван Гавалюгов уведоми още съветниците, че общината ще поеме по-голямата тежест от издръжката на общите части в поликлиниката, тъй като преобладаваща част от пациентите за местни граждани.


“Около 2 100 лева е сумата, която ще се събира ежемесечно за поддържането им. Това ще е достатъчно за покриване на разходите за чистачки и консумативите за почистване. Общината ще плаща разходите за ток, вода и отопление“, каза кметът.


По докладната отношение взе д-р Веселка Златева, която ползва кабинет под наем в поликлиниката. Според нея общината предлага справедливо разпределение на разходите. По нейни думи, някои от колегите й са отказвали да заплащат общи разходи до момента поради една единствена причина – невъзможност да им бъде предоставян разходен документ, но с подписване на споразумение това се променя.


“Ако някой от ползвателите не пожелаят да подпишат споразумения, ще търсим механизми, предвидени в договорите за наем, по които да прекратим взаимоотношенията. Надявам се да няма толкова неблагоразумни ползватели“ – заяви Иван Гавалюгов в отговор на въпрос на председателя на ОбС Любомир Лилов. 


Общинският съвет подкрепи единодушно и останалите докладни, внесени в дневния ред на днешната извънредна сесия: /http://botevgrad.com/news/71787/Svikana-e-izvanredna-sesiya-na-mestniya-parlament/.