Общинският съвет ще заседава извънредно на 14 март от 16 часа. Сесията ще се проведе в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. В дневния ред са включени за обсъждане и гласуване три докладни. Първата съдържа предложения от работната група, чийто състав бе определен с решение на местния парламент, вариант на Система за прием на първокласници в трите основни училища в Ботевград, който публикуваме по-долу.


Втората докладна записка е за допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. В нея се посочва, че в общината има заявен инвеститорски интерес за поставяне на дървена платформа пред заведението, известно като Сладолед бар, за разполагане на столове и маси за сервиране на храни и напитки.  Преди да се вземе решение за отдаване под наем на терена, който е част от площадното пространство, Общинският съвет трябва да гласува включването му в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, раздел „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем”. 


В третата докладна също се предлага в съответните раздели на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост да бъдат включени два терена. За единия, който се намира по действащия регулационен план на Ботевград, тази стъпка се предприема поради това, че върху 15 кв.м от него трябва да бъде учредено право на строеж на „Балкангаз 2000”. Общинското дружество ще изгражда съоръжение, представляващо газоразпределителен пункт, се посочва в докладната. 


Мотивът за втория имот, находящ се в местността „Разсадника” в село Боженица, е прекратяване на съсобственост между общината и частни лица, които са поискали за закупят идеалните части – собственост на общината.  


 


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД


Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1 С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград и се прилага за всички общински училища на територията на град Ботевград.


1.2 Обучението в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст през 2018 година.


1.3 По преценка на родителя и при готовност за училище, потвърдена с издадено удостоверение за завършено предучилищно образование и при наличие на свободни места в паралелките, в първи клас могат да бъдат записвани деца, които навършват 6-годишна възраст през 2018г. 


1.4 Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград обхваща дейностите на кандидатстване, класиране и записване на ученици в общинските училища, по предварително изготвен график, както и броя и разпределението на паралелките в общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 2018/2019 година.


1.5 За дейностите за прием на ученици в училищата на територията на град Ботевград в първи клас общинска администрация  изготвя  единен график /Приложение 1/


1.6 Настоящата система се приема на основание чл.43 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и влиза в сила от деня на обявяване на решението на Общински съвет - Ботевград.


Раздел II. ДЕЙНОСТИ


2.1 Директорите на общинските училища със заповед  определят Комисия, която приема заявления /по образец утвърден от Комисията/ за кандидатстване в първи клас и извършва всички дейности по прием на учениците. 


2.2 Със заявлението се представя Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето /в оригинал/, издаден от служба ГРАО и  акт за раждане /оригинал/ на кандидатстващия за прием в първи клас ученик - за справка.


2.3 Родителите/настойниците попълват декларация, предоставена от училището за верността на декларираните данни  в заявлението.


2.4 Родителите/настойниците на учениците, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград, подават заявления в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т.1.3 /Приложение 1/.


2.5 Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойниците заявления по критерии, посочени в Раздел III от настоящата Система. 


2.6 Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите по Приложение 1.


2.7 Директорите на училищата актуализират броя на свободните места след всяко класиране и ги обявяват в сроковете, посочени в графика на дейностите.


2.8 След всяко класиране Комисията предоставя в Общинска администрация Ботевград информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни.


2.9 Списъците с класираните ученици се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас при спазване на Закона за защита на личните данни.


2.10 Свободните места след първо класиране се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас.


2.11 Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.


2.12 При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях лица представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.


Раздел III. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ


3. В първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград по водещ критерий се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес, разпределени в четири групи.  


За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.


Класирането се осъществява по низходящ ред на групите, като първо се запълват местата с деца от група първа, а при наличие на свободни места се приемат деца съответно от група втора, трета и четвърта.


3.1 Задължителен водещ критерий за група първа е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението. 


3.1.1 Когато броят на децата по т.3.1 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група първа се извършва по следните допълнителни критерии:


3.1.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3.1.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.1.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.1.1.4  Близнаци се класират заедно.


3.1.1.5 Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.


3.2 Задължителен водещ критерий за група втора е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището повече от 1 година, но  постоянният /настоящият адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 


3.2.1 Когато броят на децата по т.3.2 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група втора се извършва по следните допълнителни критерии:


3.2.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3.2.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.2.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.2.1.4  Близнаци се класират заедно.


3.2.1.5 Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.


3.3 Задължителен водещ критерий за група трета е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, но  постоянният /настоящият адрес е променен през последната 1 година преди подаване на заявлението. 


3.3.1 Когато броят на децата по т.3.3 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група трета се извършва по следните допълнителни критерии:


3.3.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3.3.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.3.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.3.1.4  Близнаци се класират заедно.


3.3.1.5 Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.


3.4 Задължителен водещ критерий за група четвърта е постоянен/настоящ адрес на детето извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. 


3.4.1 Когато броят на децата по т.3.4 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група четвърта се извършва по следните допълнителни критерии:


3.4.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3.4.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.4.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.4.1.4  Близнаци се класират заедно.


3.4.1.5 Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.


Раздел IV. ПЛАН-ПРИЕМ


4. Броят на децата в паралелка следва да бъде съобразен с Приложение №7 към чл.53 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование от 10.10.2017г., но не повече от 22 ученици в паралелка.


 4.1  За да бъде избегнато формиране на една или повече паралелки с ученици само от една малцинствена група в дадено училище, община Ботевград издава насочващо писмо за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място при заявено желание на родителите/настойниците след подаване на заявление до община Ботевград и попълване на декларация от родителите/настойниците за самоопределяне към дадена малцинствена група.


 4.2 При определяне на план-приема директорите предвиждат  до 2 места в паралелка за ученици с постоянен/настоящ адрес от друг прилежащ район, на които са издадени насочващи писма от община Ботевград.


 4.3  Децата по т.4.2  се записват в училищата, към които са насочени, и на места над утвърдения училищен план-прием, но не повече от двама ученици в паралелка.


4.4  В случай, че се създадат предпоставки за обособяване на паралелка само с ученици от една малцинствена група, тези ученици да бъдат разпределени пропорционално в паралелките във всички основни училища на територията на град Ботевград, така че да не се допуска формиране на паралелка с ученици само от една малцинствена група.


Раздел V. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ


5. 1 Прилежащ район на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Ботевград:


- УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“


- УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“ ДО УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“


-УЛ.“РУДИНАТА“


-УЛ.“БАЛКАНСКА“


-УЛ.“БУКОРСКА“


-УЛ.“ОПЪЛЧЕНСКА“


- УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“


- УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“


- УЛ.“ГЪЛЪБ ВОЙВОДА“


- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“


- УЛ.“ЦАР ИВАН ШИШМАН“


- УЛ.“ШИПКА“


- УЛ.“ГАВРИЛ БРЪНЧЕВ“


- УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“


- УЛ.“НИКОЛА РАКИТИН“


-УЛ.“ПРОСВЕТА“


-УЛ.“1866“


-УЛ.“НАЙЧО ЦАНОВ“


-УЛ.“ПЛ.САРАНСК“


-ПЛ.“ОСВОБОЖДЕНИЕ“


-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“


- УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“


- УЛ.“ГЕН.ГУРКО“


- УЛ.“БОЖЕНИШКИ УРВИЧ“


-УЛ.“СЕВАСТ ОГНЯН“


-УЛ.“КУБРАТ“


-УЛ“ЯНТРА“


-УЛ.“ВАСИЛ ПЕТРОВ“


-УЛ.“17 НОЕМВРИ“


-ПЛ.“НЕЗНАЕН ВОИН“


- УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“


-БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“


-УЛ.“МУРГАШ“


- УЛ.“РАЙНА КНЯГИНЯ“


-УЛ.“САН СТЕФАНО“


-УЛ.“СТАМЕН ПАНЧЕВ“


-УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“


-УЛ.“ИСКЪР“


-УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“


-УЛ.“ХАН КРУМ“


-УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“


-УЛ.“БЕНКОВСКИ“


-УЛ.“ИЗВОР“


-УЛ.“6 СЕПТЕМВРИ“


-УЛ.“КНЯЗ БОРИС I“


-УЛ.“ЛЮЛИН“


-УЛ.“16 ЛОВЧАНСКИ ПОЛК“


-УЛ.“СТРАЦИН“


-УЛ.“АДМИРАЛ ФЬОДОР УШАКОВ“


-УЛ.“ГЕН.СТОЙЧЕВ“


-УЛ.“ДРАВА“


-УЛ.“ЧАТАЛДЖА“


-УЛ.“ОДРИН“


УЛ.“АРМЕЕЦ“


5.2 Прилежащ район на ОУ „Васил Левски“, гр.Ботевград:


- БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“


- УЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ПЛИСКА“


- УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“


-УЛ.“СВОБОДА“


-УЛ.“ВИТИНЯ“


-УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“


-УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“


-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“


-УЛ.“БУЗЛУДЖА, 


-УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР“


-УЛ.“ХАН АСПАРУХ“


-УЛ.“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


-УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“


-УЛ.“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“


-ПЛ.“ДИКО ИЛИЕВ“


-УЛ“ВЕЛЧО ШУНТОВ“


-УЛ.“КАПИТАН УШАКОВ“


-УЛ.“ПЛИСКА“


-УЛ.“МАДАРА“


-УЛ.“ПРЕСЛАВ“


-УЛ.“ЗЕЛИНГРАД“


-УЛ.“ПОДПОРУЧИК ВОЛКОВ“


-УЛ.“ЦАР САМУИЛ“


- УЛ. „СТУБЕЛЯ“


- УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“


-УЛ.“КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“


- УЛ.“ДОНДУКОВ“


- Ж.К „САРАНСК“


-УЛ.“ВАНЬО МАКЕДОНСКИ“


-УЛ.“АЛЕКСАНДЪР ВОЙНИЦКИ“


5.3 Прилежащ район на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр.Ботевград:


- Ж.К „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“


- УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“


- УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ


- УЛ.“Д-Р АДРИАН АТАНАСОВ“


- УЛ. „ИЛИЯ СТОЯНОВ“


- УЛ.“ОРХАНИЕ“


-УЛ.“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“


-УЛ.“ЦАР КАЛОЯН“


-УЛ.“ХЕМУС“


-УЛ.“СТОЯН ЗАИМОВ“


-УЛ.“ГЕН.ВЛАДИМИР ВАЗОВ“


-УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ДО УЛ.“ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“


- УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“ ДО УЛ.“ИВАН ВАЗОВ“


- УЛ.“ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“


- УЛ.“ТОДОР ПЕТРОВ“


- УЛ.“СРЕДНИЯ ПЪТ“


- УЛ.“ЗДРАВЕЦ“ 


- УЛ.“РАЧО ДЖАМБОВ“ 


- УЛ.“БОЖУРА“ 


- УЛ.“ЗАДРУЖНА“ 


- УЛ.“РОДОЛЮБЕЦ“ 


- УЛ.“СУРСУВУЛ“ 


- УЛ.“РОДЕН КРАЙ“ 


- УЛ.“УСТА ВУНО МАРКОВ“ 


- УЛ.“ЧЕРВЕНА КИСЕЛИЦА“ 


- УЛ.“МАНАСТИРСКА“ 


- УЛ.“ПАВИТТА“ 


- УЛ.“ВОЙКИНСКИ ВИР“ 


- УЛ.“МАРИЯ МИЛТЕНОВА“ 


- УЛ.“СТУБЛАТА“ 


- УЛ.“БОТЕВА ЧЕТА“ 


- УЛ.“МЕЖДУРЕЧНА“ 


- УЛ.“НИКОЛА ПОПЧОВСКИ“ 


- УЛ.“ДЯДО ХАНО“


- УЛ.“1871 ГОДИНА“ 


-УЛ.“ПЕТЪР ЦЕНЕВ“ 


-УЛ.“ТАШКО НИНОВ“ 


-УЛ.“ХРИЗАНТЕМА“ 


-УЛ.“ГРАДИНА“ 


-УЛ.“САМУНА“ 


-УЛ.“МАЛИНА“ 


-УЛ.“ЛЮЛЯК“ 


-УЛ.“ВЕНЕЦ“ 


-УЛ.“ПАТЬО ЧОРБАДЖИ“ 


-УЛ.“ШАРЕНИЯТ ХАН“ 


-УЛ.“ЯСЕН“ 


-УЛ.“ЯВОР“ 


-УЛ.“СИНЧЕЦ“ 


-УЛ.“НЕЗАБРАВКА“ 


-УЛ.“ЗЕЛЕНИКА“ 


-УЛ.“МИТРОВСКА“ 


-УЛ.“НЕДКО ГЕОРГИЕВ“ 


-УЛ.“БРЕЗА“ 


-УЛ.“ИГЛИКА“ 


-УЛ.“КОКИЧЕ“ 


-УЛ.“ИЗГРЕВА“ 


-УЛ.“ЦАР СИМЕОН“


- УЛ.“ЛЕСКАТА“


- УЛ.“КОМКАТА“


5.4 В срок до 30.04.2018г. община Ботевград изпраща указателно писмо с номерата на адресите на улиците, които попадат в повече от един прилежащ район.


 Приложение 1


ЕДИНЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 


16.04.2018г. до 18.05.2018г. вкл. -  Подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие в 1-во класиране и издаване на насочващи писма за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място


04.06.2018г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране


05.06.2018г. до 08.06.2018г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране


11.06.2018г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране


12.06.2018г. до 15.06.2018г. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие във 2-ро класиране


18.06.2018г. - 20.06.2018г. - Записване на ученици след 2-ро класиране


21.06.2018г. до 14.09.2018г. - Попълване на свободните места.