Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM

Медива ЕООД - Служба по трудова медицина

ПРЕГЛЕДИ МЕДИВА-СТМ ЕООД
Здравно наблюдение - анализ и оценка на здравното състояние на работниците и служителите чрез:
• Преценка на пригодността на работещите да изпълняват определен вид работа.
• Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:
o Информация за временната неработоспособност;
o Информация за трайната неработоспособност;
o Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
o Информация за регистрирани професионални болести;
o Информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия;
• Води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец.
• Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.
• Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
НАЗНАЧАВА И ОРГАНИЗИРА ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
ОЦЕНКА НА РИСКA, НА РАБОТНОТО МЯСТО
За работодатели, по собствено разработена методика, предлагаме следните услуги:
• Изработва и/или актуализира оценката на риска за здравето и безопасността на работещите.
• Съвместно с представители на работодателя и в съответствие с оценката на риска:
o Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
o Предлага степенуване на предложените мерки, включително осъществимостта на мерките;
o Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
• Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
ОБУЧЕНИЕ С МЕДИВА-СТМ ЕООД
За работодатели и работещи организираме и предлагаме следните услуги:
• Програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители, по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Комитетите/Групите по условия на труд, както и консултиране и подпомагане на същите в осъществяване на дейността им;
• Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
• Обучение по избрана тематика, съобразена със спецификата и изискванията на работодателя.

КОНСУЛТАЦИИ
ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТНИЦИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Консултиране на работодателя при изработване на фирмени нормативни актове, свързани с безопасността и здравето при работа;
• Консултиране по въпросите, свързани с трудоустрояване, трудови злополуки, физиологичен режим на труд и почивка и др.;
• Консултиране по прилагането на съществуващата нормативна база, както и при промени в същата;
КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОРИГИРАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ
Препоръки и консултации за прилагане на съществуващата нормативната база, съгласно:
• Закон за интеграция на хората с увреждания;
• Наредба за трудоустрояване
• Наредба №15 за условията реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.
• Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява намалено работно време;
• Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск;
• Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;
• Наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатната храна и/или добавки към нея;
• Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
• Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
• Наредба № 16 за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести;
• Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Служба по трудова медицина МЕДИВА ЕООД, консултира фирмите по всички нормативни документи свързани със здравето и безопасността при работа.
ЗА КОНТАКТИ
ул.
Ботевград, София
Тел: 0898977797 / 0898330902
Уебсайт: http://mediva-stm.com/
Email: bkarchev@botevgrad.com; mediva.stm@gmail.com
Публикуван на 21.04.2015, 16661 посещения.
Коментари (8)
Guest, 22.04.2015, 17:14:55 (преди 7 години)
da go duhate

Guest, 22.04.2015, 17:14:58 (преди 7 години)
da go duhate

Guest, 22.04.2015, 17:14:59 (преди 7 години)
da go duhate

Guest, 22.04.2015, 17:15:00 (преди 7 години)
da go duhate

Guest, 22.04.2015, 17:15:01 (преди 7 години)
da go duhate

Guest, 22.04.2015, 17:15:01 (преди 7 години)
da go duhate

Guest, 22.04.2015, 17:15:01 (преди 7 години)
da go duhate

Guest, 22.04.2015, 17:15:01 (преди 7 години)
da go duhate
Не бъдете анонимен, използвайте акаунта си
* Съгласно българското законодателство, botevgrad.com е длъжен да съхранява, и да предоставя на компетентните органи, при поискване, данни за публикации и коментари, поместени на страниците на сайта!