От интернет сайта на Националната агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg можете да изтеглите декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Това е електронен формуляр, който автоматично сумира различните доходи, изчислява нормативно признатите разходи и точния размер на дължимия данък. След като попълните електронния формуляр на декларацията за доходите, ще се генерира специален баркод, който съдържа цялата информация за вашите доходи и дължимия данък. Тази услуга гарантира, че няма да допуснете аритметически грешки, а и значително ускорява въвеждането на данните в информационните масиви на НАП. Попълнената форма се разпечатва на лазeрен принтер (с цел прецизно отпечатване на баркод полето) и се подписва собственоръчно, а където е необходимо се поставя и печат. Декларацията се подава в териториална дирекция на НАП по реда, по който се подават обикновените декларации на хартия.
ТД на НАП София област напомня, че доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2008 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица ще заплащат 10% данък. Така например ЕТ, чиято дейност е производство на сладкарски изделия, ще заплати 15% върху доходите си от реализацията на продукцията си. В същото време ако собственикът на ЕТ получи хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък от 10 на сто.
Едноличните търговци, които през 2008 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2009 г. Формулярите се подават до 30 април 2009 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен също до края на април.
5% отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2009 г.
Трябва да се има предвид, че считано от 01.01.2009 г. дължимите от еднолични търговци суми на авансовия и годишния данък по чл. 43, ал. 5 и чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ в размер на 15 на сто, се внасят по сметка 7301 на съответната териториална дирекция по новосъздадения за целта код за вид плащане: „код 11 12 15 – годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци.”.  Код 11 12 15  се използва през 2009 г. и за внасянето от едноличните търговци на дължимия в това им качество данък по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. (данъкът в размер на 15 на сто).