През първо тримесечие на 2009 година БВП възлиза на 13 961.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 7 138.2 млн., като на човек се падат 936.4 Евро. В реално изражение БВП показва спад спрямо първо тримесечие на 2008 г. с 3.5%.

Това показва първата ревизия на данните за икономическия растежа на страната ни отчетен от НСИ. Така първата ревизия потвърждава експресните данни от 15 май, съобщи money.bg.

По предварителни оперативни данни, произведеният брутен вътрешен продукт
(БВП) през първо тримесечие на 2009 година възлиза на 13 961.1 млн. лева по текущи
цени. На човек от населението се падат 1 831.3 лева от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.501134 лева за щатски долар, БВП
възлиза на 9 300.4 млн. долара и съответно 1 220.0 долара на човек от населението.
Преизчислена в Евро, стойността на БВП възлиза на 7 138.2 млн. Eвро, като на човек от
населението се падат 936.4 Eвро.
Спрямо първо тримесечие на 2008 г. реалния спад на БВП е 3.5 %.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност
възлиза на 11 606.8 млн. лева по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност намалява с 2.8 % спрямо съответния период на предходната
година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката спрямо първо тримесечие на 2008 година и достига до 31.1 % през първо тримесечие на 2009 година.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 64.9 %, което е с 1.7 процентни пункта повече спрямо съответния период на предходната година.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.7 процентни пункта и достига до 4.0 % през първо тримесечие на 2009 година.

Промените в структурните дялове се обуславят от реално увеличение на
добавената стойност в сектор услуги 2.5%, докато добавената стойност, създадена от индустриалния и аграрния сектори бележи спад съответно с 12.4 % и 4.8 % в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

За индивидуално потребление на населението3 през първо тримесечие на 2009
година се изразходва 81.7 % от произведения БВП. Реалното намаление на показателя
е 6 % спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Индексът на физическия обем на инвестициите (бруто образуване в основен капитал4) 85.9 % определя относителен дял на тази категория от 25.9 % от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 2 382 млн. лева стойностния обем на износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот е намалял реално с 21 %. Износът на стоки и услуги е намалял реално с 17.4 %, докато намалението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2008 година е 21.1 %.