От Бюрото по труда изтеглихме тези данни за нивото на безработицата в Етрополска община .
Най-вероятно все още не са посочен  броят на съкратените през последните няколко дни работници от Етрополе.
Равнище на безработица - 7,99%
Брой регистрирани безработни лица - 523
в т.ч. - жени - 279
сред тях с намалена работоспособност - 17
Брой регистрирани по възраст - 523
- до 24 години - 54
- от 25 до 29 години - 47
- от 30 до 44 години - 180
- от 45 до 49 години - 78
- над 50 години - 164
Брой регистрирани по образование - 523
- с висше - 46
- със средно - 260
- с основно - 71
- с начално и по-ниско – 146
Източник: сайта на Бюрото по труда в Ботевград