Инвестициите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в електроразпределителната мрежа в Западна България от началото на 2010 г. достигнаха 17.1 милиона лева. Общият бюджет на предвидените инвестиции за годината е в рамките на одобрения от ДКЕВР средногодишен размер – 71 млн. лв., съобщиха от дружеството
През първите четири месеца на 2010 година „ЧЕЗ Разпределение” инвестира основно в подобряване на качеството на снабдяване, за да се ограничат авариите и технологичните загуби на електроенергия по мрежата. Направените инвестиции в подобряване качеството на снабдяване са в размер на 8.4 милиона лева, или близо 50% от общия размер на инвестициите за периода. Основните проекти в тази категория включват: Изграждане на съоръжения високо, средно и ниско напрежение (изграждане на трафопостове и кабелни линии); Техническа модернизация на мрежата (реконструкция на въздушни и кабелни електропроводи, въвеждане на телемеханично управление на трафопостове и възлови подстанции); Рехабилитация и подмяна на стари съоръжения (подмяна на силови трансформатори в трафопостове, реконструкция на възлови подстанции и трафопостове, монтаж на нови комплексни разпределителни устройства); Рециклиране и изнасяне на ел. табла на границата на собственост с реконструкция на мрежа ниско напрежение.
Същевременно от началото на тази година ЧЕЗ Разпределение е направило разходи за присъединяване на нови потребители в размер на 3.2 милиона лева и придобиване на енергийни съоръжения в размер на 2.5 милиона лева. Подменени са стари електромери за един милион лева с нови, с по-добри метрологични характеристики.
Стремежът на дружеството е да подобри услугите, предоставяни на крайния потребител – качествено снабдяване с електрическа енергия, поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. За да се постигне тази цел, дружеството има нужда от инвестиционен ресурс в размер около 130 млн. лв.