От 01.01.2008г. отпадат  разкритите само за приходите от данъците по ЗДДФЛ сметки на НАП по общини. От тази дата регистрираните лица ще внасят данъците за доходите на физическите лица по общия ред - чрез съответните сметки за републикански бюджет на териториалните дирекции на НАП.

За Софийска област сметките са:
Адрес:бул.„Витоша” 6
Републикански бюджет
Банка:РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
BIC:RZBBBGSF
IBAN:BG09RZBB91558120025207
 

Вноски ДОО
Банка:РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
BIC:RZBBBGSF
IBAN:BG56RZBB91558520025201
 

Вноски НЗОК
Банка:РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
BIC:RZBBBGSF
IBAN:BG89RZBB91558620025205
 

Вноски ФГВРС
Банка:РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
BIC:RZBBBGSF
IBAN:BG25RZBB91558720025209
 

Вноски ДЗПО
Банка:РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
BIC:RZBBBGSF
IBAN:BG64RZBB91558820025202
 

Вноски УчПФ
Банка:РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
BIC:RZBBBGSF
IBAN:BG97RZBB91558920025206