До 4 юни 2014г. лицата, които имат свободни средства по отменената единна  сметка на НАП могат до заявят какви задължения желаят да се погасят с тези суми.
 С отмяната на единната сметка на НАП от 28 февруари 2014г. и измененията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се създаде възможност, лицата които имат свободни средства по тази сметка, които не са обвързани с подадени от тях данъчни и осигурителни декларации, да заявят в срок до 4 юни 2014г. вида на публичните задължения които  следва да се погасят с тези средства.
  За целта лицата следва да подадат заявление по образец в съответната компетентна териториална дирекция на НАП, в което да посочат кои изискуеми публични задължения за данъци и осигурителни и здравноосигурителни вноски желаят за бъдат погасени.
Образеца на заявлението може да се изтегли от сайта на НАП – www.nap.bg
  След изтичане на този срок, ако лицата не са подали заявление, с наличните средства по отменената единна сметка се погасяват задълженията, чиито срокове за внасяне изтичат най-рано.