Нямаше промени по предварително обявения дневен ред от 12 точки за сесията на Общинския съвет от 29 ноември т.г.
След разисквания по някои от тях, съветниците одобриха направените предложения за решения.
• Една от най-разискваната беше първа точка, касаещи изменения и допълнения по Наредба № 1 за обществения ред. 
Частични изменения и допълнения направи вносителят инж. Богомил Георгиев. Писмено становище за промени в наредбата постъпи от председателят на Комисията по административно управление и обслужване на населението Володя Вълов, което беше прието от общинските съветници. Имаше и други предложения за допълнения, отпадане и промени по наредбата.
След разискванията Предложението на кмета инж. Богомил Георгиев за изменение и допълнение на Наредба № 1 беше прието с направените добавки и промени „ан блок”, а не по точки, каквото предложение имаше по време на дебатите.
• Предложението за предсрочното прекратяване на договора с д-р Георги Георгиев като управител на  „Медицински център І – Етрополе” и назначаването на д-р Цено Глогов също предизвика дебати от съветниците.
Дебатите бяха около това дали новото назначение да стане с конкурс или с решение на сесията, както са назначавани досегашните управители. Определяне на възнаграждението също предизвика дебати – дали да бъде по предложението на вносителя като процент от средното месечно възнаграждение на работещите в центъра или по съответната методика и наредба за определяне на възнагражденията в такив вид заведения.
Крайното решение беше, че се дава съгласие за прекратяване на договора с д-р Георги Марков Георгиев като досегашен управител и се избира за управител на „Медицински център І – Етрополе”  д-р Цено Павлов Глогов с възнаграждение в размер на 160 % от средната месечна заплата на дружеството.
• Съветниците дадоха своето съгласие за ползване на безлихвен заем от Централния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие” в размер на 628 505,00 лева за финансиране на обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Владимир Заимов”, бел. „Малки Искър” и ул. „Георги Димитров” в гр. Етрополе за окончателно плащане.
• Окончателно решение намери въпроса с месечното възнаграждение на председателя на Общинския съвет Христо Андреев, което не беше решено на миналата сесия. По този въпрос също имаше дебати, най-вече около работното време и начина за изпълнение на задълженията му като председател.
След подкрепата на Володя Вълов и с гласовете на съветниците от ГЕРБ се получи необходимото болшинство и се реши председателят на Общинския съвет Христо Цветанов Андреев да получава месечно възнаграждение в размер на 70 % от основната месечна заплата на кмета на Общината, считано от 1 ноември 2011 година.
• По останалите точки от дневния ред нямаше дебати и направените предложения за решения бяха подкрепени от всички общински съветници.
Решенията на сесията ще могат да се видят следващата седмица на официалния сайт на Община Етрополе etropolebg.com.