От 22 февруари 2011г. влезе в сила Закона за ограничаване на плащанията в брой. Съгласно разпоредбите на закона, плащанията на територията на страната се извършват само по банков път, когато са на стойност равна или надвишаваща 15 000 лв.
  Физическите лица, нарушили тази законова разпоредба се наказват с глоба в размер на 25 на сто от общия размер на направеното плащане, а юридическите лица се санкционират в размер 50 на сто от размера на направеното плащане.
 Актовете за нарушения на закона се съставят от органите на Националната агенция за приходите.