През 2011 година в Софийска област са родени 2 119 деца (брачни – 761 и извънбрачни -1358) . От 1991 година се наблюдава тенденция на увеличаване на абсолютния брой  на извънбрачните раждания, което е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.
В сравнение с предходната година броят на живородените е по-малък  с 32 деца. От всички живородени през 2011 година 1 109 са момчета, а 1 010 - момичета, или на 1 000 момчета се падат 910 момичета. Средната възраст на майките при раждане на дете е 26,5 години , а за раждане на първо дете е 25,2 години.
        Към 31 декември  2011 година населението на Софийска област е 245 616 души. Населението в края на годината на 2011 година е изчислено въз основа на получените резултати от проведеното към 1.02.2011 година преброяване на населението и съответните изчисления за естествения и механичен прираст, получени от текущата демографска статистика за останалите единадесет месеца на годината.

                              Население към 31.12. по години и пол
Години    Общо    Мъже    Жени
2009    253 010    123 531    129 479
2010    250 464    122 276    128 188
2011    245 616    120 898    124 718
    
В общия брой на населението жените са повече (50.8%). През 2011 година на 1 000 мъже се падат 1 032 жени.
Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Към 31.12.2011 година  броят на лицата  до 15 години е 32 988 души, а на 65 и повече навършени години за Софийска област е 50 819 души. Относителният   дял на лицата на 65 и повече навършени години е  20.7 % от населението в областта. В сравнение с 2010 г. този дял нараства с около 1 процентни пункта.