Общински съвет на БСП – Етрополе започва събиране на подписи в подкрепа на провеждането на референдум „ЗА” или „ПРОТИВ” Белене.
Ето някои от изречените лъжи, насочени срещу Белене:
I. В Белене няма площадка, има гьол. 
Площадка Белене е разположена на площ от 2702 дка. В периода 1982 – 87 г. са изпълнени 12 000 000  куб. м насипи – намиви за достигане проектната кота 28.00 в основната площадка и 26.50 в Строителна и Монтажна база.
В момента на площадката за нуждите на строителството са изградени:
1. Строителна база на площ от 600 дка включваща: Пристанище за инертни материали, Бетоново стопанство, Корпус за специални метални конструкции, Миячно-сортировъчна инсталация и др.;
2. Монтажна база на площ от 180 дка, включваща 7 бр. производствени помещения и 5 бр. открити бетонирани писти оборудвани с портални кранове;
3. Складова база на площ от 160 дка включваща: 6 бр. закрити склада и открити бетонирани площадки, Автобаза;
4. Административно-битов комплекс включващ; 3 бр. пет етажни сгради, медицински пункт, столова кухня- майка за 6000 порции;
5. Уникално за Балканския полуостров съоръжение – Разтоварен комплекс включващ: лиман с дължина 105 м и ширина 18 м и естакада оборудвана с два крана по 250 т единична подемност или 500 т  - обща и един кран 32/8т.
Площадката е осигурена с железопътен транспорт, автомобилни пътища, ел. захранване и водоснабдяване.
РАЗРЕШЕНИЯ:
14.12.2004 г. – Разрешение на АЯР за избор на площадка
21.12.2006 г. одобрена със заповед на АЯР за изграждане на Втора Атомна Централа.
14.05.2007 г. Разрешение на АЯР за проектиране на реакторна инсталация на ВВЕР-1000/В-466 на одобрената площадка.
03.07.2008 г. Министерството на Регионалното развитие и благоустройство издава РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.
II. Площадка Белене се намира в силно земетръсен район
В периода от 1990 до 1997 г. на площадка Белене са проведени Пет Мисии и два междинни прегледа на експерти от Международната  Агенция за Атомна Енергия. Междувременно в началото на 1990 г. от фирмите West-inghouse Energy Systems, Ins в екип с EQE Engineering, Inc. u Geomatrix Consultants, Ins u Siemens – KWU в колектив със Скопския сеизмологичен институт ИЗИС  са извършени две независими експертни оценки относно нивото на сеизмичност на площадката на АЕЦ Белене. В заключителния доклад на МААЕ е записано: „От гледна точка на  сиезмотектоничния и сеизмичния риск няма изключващи условия за използване на площадката „Белене” за атомна централа”.
Около площадката на АЕЦ Белене е изградена сеизмологична мрежа – 3 сеизмични станции в селата Белцов, Овча могила и Муселиево. Предстои изграждането на още две. В периода от 12 до 16.12.2011 г.в София се проведе експертна мисия  на МААЕ за оценка на „стрес-тестовете на проекта  АЕЦ Белене”. Оценката за проекта е изключително положителна и се базира на следните изводи:
- предположението за съществуването на разлом по протежението на брега на р. Дунав може да бъде отхвърлено;
- извършена е вероятностна оценка на сеизмичната опасност на площадката  с използването на най-съвременни методи. Резултатите от тази оценка са  съвместими с оценката на сеизмичната опасност на територията на България;
- централата е проектирана за надпроектно земетресение  ( което надвишава с 40 % проектното земетресение). По тази причина АЕЦ Белене притежава значителна вътрешна устойчивост срещу земетресения.
III. Проектът е опорочен – липсва инвеститор
Становище на Европейската Комисия:
България получава становище на Европейската комисия, че нотифицираните по силата на Член 105 от Договора за Евратом споразумения и договори с трети страни не са в нарушение на принципите на Договора за Евратом и България може да ги прилага. Това се отнася и до Споразумението от 29.11.2006 г. между НЕК ЕАД и ЗАД Атомстройекспорт за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на АЕЦ „Белене”.
Ако имаше и най-малки съмнения за порочност, корупция и неясноти около този проект, щеше ли ЕК да даде това становище!
- 20.05.2007 г. Стартира процедура за избор на стратегически инвеститор за 49 % от акциите на новата компания.
- м. юли 2007 г. от 10 участници в процедурата е избран RWE  за стратегически инвеститор.
- 19.12.2008 г. НЕК ЕАД и RWE подписват споразумение за създаване на съвместно дружество за АЕЦ Белене.
- 27.06.2009 г. Народното събрание избира Бойко Борисов за министър-председател на Р България.
- 28.10.2009 г. RWE се отказва официално от участие  в проекта  АЕЦ Белене.
- 22.12.2009 г. БЕХ стартира процедура  по избор на консултант  по проекта АЕЦ Белене.
- 25.11.2010 г. БЕХ избира английската банка  HSBC Bank PLC  за консултант.
- 18.04.2011 г. БЕХ сключва договор с HSBC Bank PLC,  като след началния доклад консултантът трябва да предостави и: 1. Концепция за развитието на проекта.2.Пазарно проучване – анализ на регионалния електроенергиен пазар; 3. Икономически /оперативен/ модел.
На българската общественост така и не бе предоставена информация за съдържанието  на докладите на  HSBC Bank.
Нашите искания:
1. Министерски съвет и Народното събрание на Република  България да ревизират взетите в края на месец март 2012 г. решения;
2. Публично огласяване на доклада на  HSBC, даващ икономическа обосновка за необходимостта от изграждане на нова ядрена мощност в Република  България;
3. Да се проведе национален референдум „за” или „против” строителството на АЕЦ Белене, ако е необходимо предшестван от промяна в Конституцията на Република България.