Общият брой на заетите лица през 2007 г. достига 3 252 600, от които 3 208 800 са на възраст 15 - 64 навършени години, сочат данните на НСИ.

Икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 447 900, или 66.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2006 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 1.8 пункта.

Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 61.7%, или с 3.1 пункта по-голям в сравнение с 2006 година. Коефициентът на заетост на жените (15 - 64 навършени години) е 57.6%, или с 8.4 пункта по-нисък от този на мъжете.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.0 пункта в сравнение с 2006 г. и достига 42.6%. По пол той е съответно 51.8% за мъжете и 34.5% за жените.

Броят на безработните лица е 240 200, от които 120 700 са мъже и 119 500 - жени. Коефициентът на безработица е 6.9% - с 2.1 пункта по-нисък в сравнение с 2006 година. От общия брой на безработните 44.5 хил. са на възраст 15 - 24 навършени години.

Коефициентът на младежка безработица е 15.1%. Продължително безработните лица са 141 500, или 58.9% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 4.1%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 750.3 хил., от които 757 300 са мъже и 993 100 - жени. Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 201 100, като в сравнение с 2006 г. намалява с 64 600, или с 24.3%.