Кворумът снощи беше достатъчен за провеждане на отчетно-изборното събрание на НЧ “ТодорПеев-1871” в Етрополе, който беше от 17:30 часа в малкия салон на читалището.
Присъстващите изслушаха отчета на председателя на настоятелството Христо Андреев за досегашната двегодишна дейност. Своето място в него намериха всички самодейни и други състави, които работят за културното развитие на града и общината.
Отчет на проверителната комисия беше представен от Иван Чиков, който е председател на тази комисия.
След приемането на двата документа и на проект за бюджет за 2012 година, който беше представен от Виолета Налбатска, събранието избра ръководните органи на читалището.
За председател беше преизбран единодушно Христо Андреев.
В състава на настоятелството влизат инж. Богомил Георгиев, инж. Константин Найденов, инж. Пламен Патев и Детелин Петров. Беше предложена и Виолета Цолова, но поради създаващия се конфликт на интереси, отпадна от гласуването.
За председател на проверителната комисия беше преизбран Иван Чиков, който събра повече гласове от предложената за поста Красимира Лилова. Двамата и Лазар Василев са в състава на комисията за следващия мандат.
Христо Андреев благодари за оказаното му доверие отново да оглави ръководството на читалището и пое ангажимента успехите в него да се увеличават с всяка година през следващия мандат.