В късния следобед /17:30 часа/ на 07.02.2019 г. в малкия салон на читалището се проведе Общо отчетно-изборно събрание на читалището за периода 2017-2018 г.
На вниманието на делегатите бяха предложени за обсъждане и утвърждаване следните документи:
• Отчет на Настоятелството за дейността на читалището за периода 2017-2018 г.
• Отчет на Проверителната комисия за периода 2017-2018 г.
• Бюджет на читалището за 2019 г.
След което бяха освободени членовете на досегашното Настоятелство и на Проверителна комисия поради изтичане на двегодишния им мандат и делегатите трябваше да изберат ново настоятелство, председател и проверителна комисия.
Досегашният председател Христо Андреев прочете подробен отчет на Настоятелството за изминалия двегодишен период, а Иван Чиков – отчета на Проверителната комисия за същия период.
Предложен беше и проекта за Бюджет на читалището за 2019 година.
Документите бяха предложени за едновременно обсъждане. Изказаха се Росица Христова, Марин Дицов, Мила Манчева и Кирил Ботев.
Двата отчета и проекто-бюджета бяха гласувани единодушно и приети като документи на Общото събрание.
По предложение на Росица Христова, досегашното Настоятелство и състава на Проверителната комисия бяха обсъждани и избрани със 78 гласа за следващия мандат.  
Събранието утвърди единодушно предложението и преизбра за председател Христо Андреев.
Състава на Настоятелството:
• Димитър Димитров
• Христо Андреев
• Детелин Петров
• Валентин Цацов
• Пламен Патев
За председател на Проверителната комисия беше преизбран Иван Чиков.