Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за автомобилните превози.

Според законодателните промени се забранява превозвачът да приема и превозва багаж, който не принадлежи на пътник. Регламентира се и случайният превоз. Според закона, превозвачът трябва да уведомява писмено съответната областна структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за намерението си да извърши случаен превоз на пътници преди започването на превоза.

Промените предвиждат създаването на Съвет по интелигентни транспортни системи с консултативни функции. Предвидено е съветът да консултира министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му в областта на интелигентните транспортни системи.