Преустановен е приемът на заявления по част от мерките на пчеларската програма

От днес, 27 ноември, 13:50 часа, поради изчерпване на определения бюджет, се прекратява приемът по следните мерки от Националната програма по пчеларство: мярка А, дейност III „Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин”, сектор 2 – „Популяризиране на пчелни продукти”, мярка В „Борба срещу вароатозата”, сектор 2 – Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата; мярка С „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед”, сектор 1 „Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед” и мярка D „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността”, сектор 1 – „Закупуване на нови кошери”, сектор 2 – „Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” и сектор 3 „Разходи за покупка и подмяна на пчелни майки”.
Според първоначалните съобщения крайният срок за набиране на документи за подпомагане на пчеларите изтича на 15 януари 2013 година. Общият бюджет за догодина е на стойност 6,3 млн. лева. Средства тази година се отпускат по пет направления, включително и за стимулиране на научни разработки в сектора.

Националната програма по пчеларство включва тригодишен период на субсидиране, който започна на 15 октомври 2010 г. и приключи на 15 октомври 2013 г.