По-ниски цени на електроенергията, която „ЧЕЗ Електро България” АД продава на битови клиенти, влязоха в сила считано от 5 март 2013 г. с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).  За битовите клиенти на компанията дневната тарифа се изменя от 0,08750 на 0,08472 лв./кВтч, а нощната тарифа – от 0,03833 лв./кВтч на 0,02723 лв./кВтч. 


Цената за пренос през разпределителната мрежа на  ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е намалена от 0,04040 лв/кВтч на 0,03435 лв./кВтч . 


Всички цени са достъпни за клиентите на сайта на ЧЕЗ www.cez.bg , секция Цени, както и в центровете за обслужване на клиенти.


Цените на електроенергията за клиенти присъединени на средно напрежение, както и останалите компоненти от цената за разпределение,  остават без промяна, съгласно решение на  ДКЕВР в сила от 1 юли 2012 г.


ЧЕЗ припомня, че в изпълнение на решението на ДКЕВР,  от 05.03.2013 започна извънредно отчитане на електромерите. За да бъде гарантирана максимална коректност при фактурирането на електроенергията по стари и нови цени, компанията дава възможност на битовите клиенти сами да отчетат показанията на електромерите си.  Желаещите да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията до 11 март в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667 и през уеб-сайта www.cez.bg. Необходимо е да се посочат данните от електромера (по всички тарифи), клиентски или абонатен номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания.


Цени без ДДС, по които „ЧЕЗ Електро България” АД, продава електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени на ниско напрежение са както следва: 


І. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение


1. Три скали


в т.ч. - Върхова 0,16483 


- Дневна 0,08714


- Нощна 0,04675 


2. Две скали


в т.ч. - Дневна 0,14179


- Нощна 0,05308


3. Една скала  0,12130 


 


IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско напрежение


1. Две скали


в т.ч. - Дневна  0,08472


- Нощна 0,02723 


2. Една скала  0,08472