Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков   издаде  заповед, с която  „Напоителни системи” ЕАД временно да преустанови всякакъв вид дейност по бракуване, демонтаж и продажба на PVC, стоманени, бетонови илри етернитови тръбопроводи и други хидромелиоративни съоръжения, собственост на дружеството. Разпоредбата е в сила до приключване на назначената проверка от министър Греков.
Дружеството следва да съхранява с грижа на добър стопанин демонтирани и нереализирани към  датата на издаване на настоящата заповед тръбопроводи и съоръжения.