На територията на Софийска област е проведено представително социологическо проучване, данните от което са цитирани в Областната стратегия за развитие на софийска област 2014-2020 год.
На въпроса „От каква работа се печели най-добре във вашата община?”най-много са отговорили, че това е работа в преработвателната промишленост. На второ място е отговорът: „От никаква работа не се печели добре”. Така смятат 17.5 на сто от жителите на Софийска област. 13 на сто са на мнение, че търговията дава възможност за добра печалба, веднага след него с 10 процента са тези, които са посочили земеделието, като източник на добри доходи. Едва 7.7% от населението на Софийска област смята, че с работа и развитие на собствен бизнес може да се печели добре. А 4 на сто от анкетираните са посочили, че най-добрата печалба идва от измами, кражби и друга престъпна дейност. 3.5% смятат, че източник на печалба е работата в администрацията . Всички останали отговори са събрали минимални проценти – под 3 на сто. Работата в строителството, в транспорта, даже работата в банка е събрала минимални отговори. Най ниско – 0.2% са отговорили, че най-добре се печели от заплата.


В същото проучване е направен анализ кои са източниците на доходите на домакинствата в Софийска област. Резултатите показват следното: 61.5% разчитат на доходи от заплати и собствени бизнес; пенсии – 36.8%; социални помощи – 26.5%; доходи от събиране на природни продукти – 22.5%; доходи от близки в България – 14.1%; наеми, ренти – 10.7%; акции и ценни книжа – 9.9%; доходи от близки в чужбина – 8.6%; допълнителна работа – 3.2%.


Преобладаващата част от населението на Софийска област иска да остане в населеното си място, в което живее. Такова намерение са заявили 73 на сто от участниците в предварителното проучване. 20% са декларирали, че имат намерение да се преместят, а 6.1% да напуснат страната.