Поредното безумно предложение на общинското ръководство – общината да прехвърли на Консорциум „Хидро” право на собственост върху четири общински имота, които са обявени  за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване. Това са високия корпус на болницата с определена първоначална тръжна цена от 2 160 000 лева, и три обособени части от бившия младежки дом, които се продават на следните  първоначални тръжни цени – 562 400 лева, 503 200 лева и 441 100 лева.
Предложението е включено в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, насрочено за 30 юли.


От докладната до местния парламент става ясно, че на работна среща между ръководството на общината и представители на консорциум „Хидро”, е била постигната следната спогодба: консорциумът се задължава да довърши обект Градска пречиствателна станция за отпадни и частично да изгради канализация във вилна зона Зелин в срок до края на месец септември, за което общината трябва да плати по договор сумата от 3 650 992 лева. Ако парите не бъдат изплатени в срок до 31 март 2016 год., общината се задължава в срок до 7 календарни дни, считано от настъпване на падежа, да прехвърли чрез сделка в нотариална форма в полза на консорциум „ЕРС Хидро” – гр. София, правото на собственост върху недвижимите имоти, посочени в началото на публикацията.


Към момента общината не разполага с финансов ресурс да се издължи на консорциума. Парите по проекта са спрени заради наложена финансова корекция  -  25%  от общата му стойност, която е 19 228 840 лева. Причината за това са констатирани нарушения при провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнител на предвидените в проекта дейности. Общината оспорва финансовата корекция в съда. Това ще й струва 112 346 лева – държавна такса и 65 000 лева за адвокатско възнаграждение на адв. Менко Менков, когото е наела да я представлява в делото срещу Министерството на околната среда и водите.


Да припомним, че общината направи няколко опита да осигури сумата от 3 656 000, но те се оказаха безуспешни. Държавата отказа да отпусне заем за довършване на пречиствателната станция за отпадни води, а областният управител върна няколко незаконосъобразни решения на ОбС, с които органът за местно самоуправление разреши на общината да се обърне към банка. На 29 юли на обществено обсъждане бе подложено намерението на общината да изтегли необходимата сума от фонд ФЛАГ. Това предложение също е включено в дневния ред на предстоящата сесия.


Явно общината иска да се презастрахова като внася за утвърждаване две решения за покриване на задълженията към изпълнителя на градската пречиствателна станция за отпадни води. Едното е чрез прехвърляне на собственост върху четири общински имота, а другото – чрез поемане на дългосрочен общински дълг от фонд ФЛАГ. Какви ще бъдат коментарите на съветниците и как ще гласуват – предстои да разберем на сесията другия четвъртък.   


След публикуване на материала, от общината съобщиха, че докладната за поемане на общиннки дълг от фонд Флаг няма да бъде внесена за раглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет.