„Елаците-Мед” АД стана първата в страната компания от минната индустрия, която получи сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 за управление на енергията.


С този стандарт дружеството надгради приложената вече Интегрирана система за управление, която включва международните стандарти ISO 9001 – управление на качеството, ISO 14001 - управление на околната среда и BS OHSAS 18001 - управление на здравословни и безопасни условия на труд. Системите за управление на енергията - ISO 50001 - стават част от ИСУ.
След влизането на България в Европейския съюз групата фирми ГЕОТЕХМИН въведе нови управленски практики и усъвършенства системите си за качествено управление. В унисон с тази политика през 2010 г. „Елаците-Мед” АД започна работа за поетапно разработване и внедряване на Интегрирана система за управление (ИСУ), чрез която се постига по-ефективно управление на всички бизнес процеси. Четвъртият международен сертификат на дружеството - Системи за управление на енергията - ISO 50001,  е получен след проведен сертификационен одит през декември 2015г. и успешна оценка на системата за управление на енергията от СЖС България. Благодарение на експертното съдействие на Енергео ЕООД и  на Геотехмин ООД системата за управление на енергията е разработена, внедрена и интегрирана със сертифицираните системи за управление на качеството, опазване на околната среда, здраве и безопасност на труда, обединени в единна система за управление, отговаряща на бизнес целите на компанията.
С внедряването на международният стандарт ISO 50001 „Елаците-Мед” АД ще усъвършенстват системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики и използването на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване въздействието върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.  ISO 50001 задава рамката, по която да се изгражда и подобрява системата за енергиен мениджмънт за постигане на ефективното оползотворяване на енергия и разработването на мерки за енергийна ефективност.
Четирите внедрени международни стандарта на „Елаците-Мед” АД са доказателство за предоставяне на висококачествени продукти и услуги, постоянен стремеж към по-висока ефективност на бизнес процесите и отговорност за устойчивото развитие.