Уважаеми граждани на Община Ботевград,


С оглед на пожароопасния период (1-ви април – 31-ви октомври 2016г.), определен със заповед на Министъра на околната среда и водите и във връзка с получено писмо от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София, Ви призоваваме за спазване на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с цел да не се допуска възникването на пожари на територията на община Ботевград. 


Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и увреждане на околната среда. Унищожават се микро и макроорганизми, които подпомагат естествения почвообразуващ процес и благоприятстват плодородието. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни зони и защитени територии. Процесите на изгаряне водят до интензивни загуби на атмосферен кислород и обратно натрупване на въглероден диоксид. Застрашени са не само хората, но и гнезда на много птици, леговища и укрития на полезен дивеч и др.


Информираме Ви, че според действащите законови разпоредби, санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите са:


1. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба от 1500 до 6000 лв., при повторно нарушение глобата е от 2000 до 12000 лв. 


2. Съгласно Закона за опазване на околната среда – с глоба от 200 до 20000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 500000 лв., при повторно нарушение глобата или имуществената санкция са в двоен размер.


Благодарим предварително за Вашето съдействие!


Иван Гавалюгов


Кмет на община Ботевград


Общинско ръководство 


при община Ботевград