Уважаеми граждани на община Ботевград,
Община Ботевград, Инициативен комитет и фондация „Съвременност“ стартират поредица от срещи за обсъждане идеята, проекти на материали, предложения и организационни въпроси, свързани с предстоящо учредяване на Местна инициативна група-Ботевград /МИГ-Ботевград/.
 Информационните срещи ще бъдат организирани по график при следния дневен ред:
            1. Представяне на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, на подхода „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/.
2. Местните инициативни групи – ползи и предизвикателства пред гражданите, местните власти, юридическите и физически лица за активно участие в процесите и етапите на развитие на територията, на която  действат. Опит на МИГ.
3. Обсъждане на проект на устав на сдружението “Местна инициативна група – Ботевград“, предложения за включване/ промяна, предложения за размера на членския внос.
4. Обсъждане на проект на правилника за вътрешния ред на сдружението “Местна инициативна група – Ботевград“, предложения.
5. Представяне на колективните органи за изпълнение и управление на МИГ-Ботевград и стратегията за местно развитие /СМР/. Предложения и обсъждане проект на състава на Управителния съвет.
6. Информиране на заинтересованите относно необходимите документи за регистрация като участник в учредителното събрание и като член на МИГ-Ботевград.

График за провеждане на информационните срещи:
Литаково: 30 май, 13.00 ч., пенсионерския клуб
Скаравена: 30 май, 15.30 ч, пенсионерски клуб
Новачене: 30 май, 18 ч, пенсионерски клуб
Врачеш: 1 юни, 15 ч, пенсионерски клуб
Трудовец: 1 юни, 17.30 ч, хотел „Кредо”,
Ботевград: 3 юни, 17.30 ч, малък салон на читалище „Христо Ботев”
       Контакти за информация:
    Йорданка Цветкова - ст.експерт "ЕНПП" в Общинска администрация – Ботевград
 тел.: 0887 449 163; е- mail: y_petrova@botevgrad.org; website: http://botevgrad.bg/
    Янка Александрова, Фондация „Съвременност“
тел.: 0887 710 744, е-mail: fondaciq_savremennost@abv.bg, website: http://www.eurocenter-bg.org