„Жабешкото блато” е една от уникалните природни забележителности в землището на нашия град. Местността „Мухалница”, където се намира, е обявена за защитена през 1992 год. Тук се извършва най-голямата в света периодична миграция на Планинската жаба при затопляне на времето в края на зимата. Въпреки значимостта на тази природна даденост в нашия край, тя тъне в забвение, т. е. години наред за нейното популяризиране извън пределите на общината не е направено достатъчно, да не кажем – абсолютно нищо. Но тава е един малък, незначителен проблем на фона на този, който се задава -  районът около „Жабешкото блато” да бъде застроен. Преди няколко години, на частни лица е било възстановено правото на собственост върху поземлени имоти, които се намират около обекта. От страна на физически лица, станали собственици на земеделска земя срещу блатото, има заявени намерения за промяна на нейното предназначение с цел застрояване. Това стана ясно на последното редовно заседание на Общинския съвет. Тогава кметът Иван Гавалюгов оттегли от дневния ред две докладни по искания да се допусне изработване на ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна предназначението на земеделска земя,  като се мотивира, че стопира процедурите, докато не се получи становище от Министерството на околната среда и водите.


В едната докладна ставаше дума за имот от 2 468 кв. метра, собственост на местен бизнесмен. Намерението на лицето е да построи жилищна сграда до два етажа с гараж към нея. Втората се отнасяше за имот от 1710 кв., собственост на две лица – баща и син, които не са жители на Ботевградска общината. Към тази докладна бе прикрепно копие от пълномощно, с което двамата упълномощават същия бизнесмен да ги представлява „пред всички държавни и общински органи, като извършва всички действия по преотреждане на собствеността им”.


Към докладните бяха приложени решенията на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Те са положителни и по двете заявени искания, т.е. ОЕСУТ предлага на кмета на общината да поиска съгласието на Общинския съвет за изработване на ПУП-ПЗ и за двата поземлени имота. 


В становищата на Регионалната инспекция по околната среда и водите, които също съпровождаха докладните, се посочва, че имотите, които са предмет на инвестиционните предложения, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона на защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В тях обаче е отбелязано, че се намират в непосредствена близост от защитената местност „Мухалница”. Имотът на бизнесмена отстои на 30 метра западно от нея, а на другите две лица – на 10 метра също в западна посока.  


Във всяко от становищата изрично се казва, че се отнася само за заявените параметри на съответното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони или подзаконови нормативни актове. 


Каква ще бъде позицията на по-висшестоящата институция - Министерството на околната среда и водите, дали екологичното ведомството ще разреши да се строи близо до природната забележителност в местността „Мухалница” – ще продължим да следим развитие по тази тема.