На основание чл.28, ал.2 от Наредбата за регулиране на цените на В и К услугите, приета с ПМС №8/18.01.2016г. и съгл.чл.20 от ЗРВКУ, „В и К Бебреш” ЕООД – гр.Ботевград публикува нова цена за услугата пречистване на отпадъчни води, утвърдена от КЕВР с Решение №Ц-31-29.07.2016г., както следва:


Цена за услугата пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители - 0,30 лв./куб.м.


Цена за услугата пречистване на отпадъчни води за промишлени потребители - степен на замърсяване 1 - 0, 39 лв./куб.м.


Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.08.2016 г. за абонатите от населените места: Ботевград, в.з. Зелин, Врачеш и Трудовец.