Кабинетът прие решение да се премахне изискването някои официални удостоверителни документи да се предоставят на хартиен носител.


По този начин се предприемат  мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, посочват от Министерския съвет. 


Преди седмица на среща с представители на местната власт правителството обеща до седмица да отпаднат първите административни тежести за гражданите и бизнеса, така че хората да не чакат по опашки.


С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на служебен обмен на данни между администрациите по отношение на 12 удостоверителни документа. Вече съществува техническа възможност съдържащите се в тях данни да бъдат служебно извличани – автоматизирано или полуавтоматизирано, по електронен път.


Дванадесетте документа са:


1. Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията;


2. Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;


3. Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;


4. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията;


5. Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;


6. Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;


7. Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация; 


8. Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация; 


9. Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;


10. Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;


11. Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;


12. Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.


Определен е кратък срок за изпълнение – 15 август, който ще позволи изготвянето до месец септември 2017 г. на нормативните актове, чрез които ще се отстранят идентифицираните пречки за изпълнението на Закона за електронното управление и ще се премахне възможността на администрациите да изискват от гражданите въпросните удостоверения на хартиен носител.