На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2769/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката бе обявен конкурс за длъжността старши експерт по физическо възпитание и спорт за Регионално управление на образованието София-област. Минималната образователно-квалификационна степен за длъжността е „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по физическо възпитание“, „треньор по вид спорт“ или „кинезитерапевт“ и най-малко 1 година трудов стаж като учител по физическо възпитание и спорт. Начинът за провеждане на конкурса е на два етапа - тест и интервю. Срокът за подаване на документи бе 14.08.2017 г.
Допуснати до конкурс са само двама кандидати- Иван Константинов Николов и Атанаска Кирилова Делева. И двата етапа тест и интервю се провеждат на 04.09.2017 г. в сградата на Министерството на образованието и науката.
Двамата кандидати не за първи път са допуснати до конкурс заедно. През 2015 г. Атанаска Делева печели същия този конкурс и заема длъжността старши експерт по ФВС. Въпреки вече придобитият опит, този септември, кандидатът Иван Николов показва по-добри резултати и печели конкурса.
Иван Николов има 23 години стаж като учител по физическо възпитание и спорт. Преподавал е 4 години в БСОУ „Христо Ботев“ в Братислава. Той живее в гр. Ботевград и през последните 3 години заемаше длъжността зам.-директор в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“. Завършил е НСА със специалност учител по физическо възпитание и спорт и квалификация треньор по баскетбол.
Очаква се в най-скоро време да встъпи в длъжност.