Както Ви информирахме преди няколко дни, на 14 септември тази година в Басейнова дирекция „Дунавски район” е постъпило искане за становище относно промяна на инвестиционно предложение за МВЕЦ „Бебреш”. Промяната се състои във възможността съоръжението да ползва водни количества от коти, по-ниски от използваните в момента „от 498.10 – 493.00 м, но в рамките на определения по технически проект полезен обем, които са както следва НВРВН=Преливен ръб=498.10 м и ННРВН=475.50 м.”. Басейнова дирекция е издала становище за допустимост, което е внесено в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Това поражда ли основание за притеснения от страна на общината, че основния водоизточник язовир "Бебреш" отново може да бъде източен – на този въпрос потърсихме отговор от кмета Иван Гавалюгов. 


„От информацията, публикувана на сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район”, не става категорично ясно какъв е обхватът, от който ще се ползва вода. Там беше цитирано, че искането инвестиционно намерение е в полезния технически обем на язовира, които е от 498 метра надморска височина до 475 –най-ниското ниво. Моите първоначални впечатления бяха, че искането за процедура, която тече в Министерството на околната среда и водите, чрез Регионалната инспекция по околната среда и водите, на практика е за разширяване разрешителното за водоползване на МВЕЦ „Бебреш” в целия полезен обем на язовира, но се оказа, че не е така. В това ме увери директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район”. По негови думи, искането е за допълнителни два метра. Настоящото разрешение за работа на МВЕЦ „Бебреш” е до кота 5 метра под преливника на язовира. Дали становището за допустимост на промяна в инвестиционното намерение трябва да ни притеснява, или не – не мога да се произнеса категорично.Според  директора на Басейнова  дирекция тази промяна по никакъв начин не застрашава водните ресурси, необходими за община Ботевград. Становището се базира на направени проби, замервания, анализи от страна на „Напоителни системи”, които стопанисват и управляват язовир „Бебреш”, както и от страна на съответните компетентни държавни институции. Ако се спазват, няма да има проблеми”, коментира кметът.  


„Тази година нямаше признаци да се стигне до водна криза. Според мен това се дължи на стриктното спазване, отстрана на всички институции, на съответните разрешителни, издадени на МВЕЦ-а и на „ВиК Бебреш”. И нещо много важно – направиха се необходимите ремонти на мрежата на „Напоителни системи”, както и на водното общинско дружество, по които се губеха огромни количества вода. Община Ботевград започна да разчита и на собствени водохващания. Тези над Ботевград и тези над село Трудовец, Врачеш, т.е, със съвместните усилия на много институции, организации и фирми, със стриктния контрол - може да се обезпечи необходимото водно количество за приоритетно осигуряване на необходимите водни ресурси за населението на община Ботевград и за търговски цели. Надява се, че когато се стигна до разширяване на разрешителното на МВЕЦ „Бебреш” за водовземане от язовира, да са взети предвид всички тези факти и обстоятелства”, подчерта Иван Гавалюгов.