В писмо, адресирано до управителя на общинското „ВиК Бебреш” - Цветозар Гаврилов, с копие до кмета на община Ботевград - Иван Гавалюгов, ръководството на „Напоителни системи” ЕАД – клон София твърди, че при извършени през миналата и в началото на тази година огледи на собствените водохващания на ВиК дружеството е установено, че те са занемарени. Писмото е лишено от всякаква конкретика, което подлага на съмнение неговото съдържание. Така например, в него, за по-голяма достоверност, би трябвало да се споменат поне датите на огледите. Ако действително такива са извършени, няма как да останат съвсем незабелязани. Вероятно от „Напоителни системи” не знаят, че за водохващането на река Чешковица е осигурено 24-часово присъствие на персонал. 


С постоянен дежурен персонал е и пречиствателна станция „Чеканица”, където нивото на резервоара се поддържа постоянно в рамките на 80%. От „Напоителни системи” обаче твърдят друго: „Многократно констатираме преливане на значителни водни количества от пречиствателна станция „Чеканица” и резервоарите Ви.”.


В писмото на Напоителни системи е отправен и друг упрек към ВиК – месеци наред общинското дружество не отстранявало авариите по водопровод Ф426, с което  “водата се разпилява из напоителната система и загубите са големи“. Тази констатация, някак си, звучи несериозно. Едва ли общинското дружество ще си позволи да стои безучастно към възникнала авария, застрашаваща водоподаването на местното население. Точно това се стреми да обясни и управителят на ВиК Цветозар Гаврилов в отговор до областното ръководство на държавното дружество. В свое писмо той напомня на стопанина на язовир “Бебреш“, че след като е бил уведомен за аварията, веднага са предприети действия за нейното отстраняване, както и за друга авария - на Напоителни системи. 


В писмото на държавното дружество, разбира се, става дума и за „ябълката на раздора” – язовир „Бебреш”. Според ръководството на „Напоителни системи” той трябва да е допълващ, а не основен водоизточник за Ботевград и общината. Основания за това твърдение също липсват. 


Публикуваме пълния текст на писмото без редакторска намеса:       


Относно: Състоянието на водохващанията за питейни нужди на ВиК „Бебреш“.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАВРИЛОВ, 


През 2017 год. и началото на тази година направихме неколкократни обходи и огледи на водохващанията на ВиК „Бебреш“ за питейно водоснабдяване.


Установено е, че същите са занемарени и не се използват пълноценно. Не се хващат напълно свободно течащите води, на които са изградени. 


По този начин тежестта на питейно-битовото водоснабдяване на гр. Ботевград и общината е прехвърлена върху яз. Бебреш. Би следвало да е точно обратното - от вашите водохващания да е основното Ви водоснабдяване, а язовирът да е допълващ водоизточник. 


Неспазването на това условие, бе една от основните причини през 2016 год. язовирът да бъде изпразнен до М.О. (мъртъв обем) и да настъпи криза в питейно-битовото водоснабдяване на община Ботевград. 


Месеци наред не отстранявате авариите по тръбопровода Ви Ф426 и ползвате непрекъснато нашите (напоителни) водопроводи вместо Вашия, с което водата се разпилява из напоителната система и загубите са големи. Така не спазвате и действащото Ви разрешително за водовземане от яз. Бебреш. 


Многократно констатираме преливане на значителни водни количества от пречиствателна станция „Чеканица“ и резервоарите Ви. 


Предвид гореизложеното настояваме да предприемете незабавни и перманентни мерки, за почистване и поддържане в добро техническо и експлоатационно състояние на собствените Ви водохващания на свободно течащи води, така че те максимално да се хващат и оползотворяват. Без бавене да се отстранят авариите по тръбопровода Ви Ф426 и той да бъде въведен в действие. Да не се допуска и преливане на вода от съоръженията (резервоарите) Ви. 


Иначе излиза, че поука от критичната 2016 год. не е взета и тя пак може да се повтори.


Управител „Напоителни системи“ ЕАД – Клон София: /Веселка Нинова/


Преди повече от седмица потърсихме г-жа Нинова за уточнения относно съдържанието на писмото, но тя заяви, че е в болничен.  Управителят на Напоителни системи клон - София удовлетвори нашето искане да ни насочи към някой неин колега, който може да отговори вместо нея. Свързахме се с него, но той обясни, че не е запознат с проверките, за които се споменава в писмото.