От 150 действителни читалищни членове на отчетното събрание на читалище “Христо Ботев 1884“ – Ботевград присъстваха 78 души. 


Отчет за дейността на културната институция през миналата година представи председателят на читалищното настоятелство Боряна Нешкова. Тя изброи всички участия на читалищните колективи в събития и фестивали на местно и национално ниво, както и проявите, проведени в читалището през отчетния период.


Място в отчета бе отделено и на дейността на общинската читалищна библиотека “Иван Вазов“. През 2017 год. в библиотеката са регистрирани 1 858 нови читатели, от които до 14 години – 815, посещенията са 29 847, раздадената литература наброява 49 092 тома. Проведени са над 80 културни и образователни събития. 


В отчета за дейността бе споменато, че се очаква да започне ремонт на читалището по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, спечелен от общината, както и че е в ход процедурата по проекта за оборудване и обзавеждане, който също е изготвен от общината. 


Държавната субсидия на читалището за 2017 год. е 237 250 лв. Общинската субсидия за издръжката на оркестъра е 228 000 лева. През миналата година общината е отпуснала на читалището още 33 000 лева по решения на Общинския съвет. 


Приходите от дарения са 1 400 лв. Читалището е реализирало собствени приходи от такси за посещения на школи  - 17 855 лв., собствени приходи от такси за ползване на залите – 9 830 лв., от участия на съставите – 4 091 лв., от представления – 7 950 лв. и други.


Общият размер на разходите за отчетния период е 549 007 лв. За външни услуги – ел.енергия, телефон, вода природен газ и други са разходвани 6 899 лв., за заплати и осигуровки – 457 720 лв., по граждански договори – 3 640 лв., разходи за самодейците – транспорт, командировки, награди – 18 364 лв., за закупени книги и абонамент на библиотеката – 3 055 лв. и други. 


Това са цифри от отчета за приходите и разходите на читалището и за изразходваните средства, предоставени от общината. 


Отчетните документи за миналата година бяха приети единодушно от присъстващите на отчетното събрание. 


На събранието бе представен и докладът на Проверителната комисия, която е в състав Маруся Дикова, Ненка Йорданова и Мила Иванова. В него се отправят конкретни препоръки към Общото събрание. Като  компетентен орган, то да даде оценка дали средствата, получени от държавата, общината, дарения, членско внос и други собствени приходи, освен законосъобразно, са изразходвани целесъобразно, според нуждите. “Това е задача и отговорност на Общото събрание“, се подчертава в доклада на Проверителната комисия. Тя прави извода, че през 2017 година средствата за развитие и подпомагане на любителско-художественото творчество изостават в сравнение с предходни отчетни периоди, както се вижда от финансовия отчет, съотношението на административните разходи и разходите за дейността на самодейците е в полза на административните. 


Получените средства от общинския бюджет и тяхното изразходване не подлежат на проверка от Проверителната комисия, а от общинската администрация чрез службите, занимаващите с одит и култура, се посочва в доклада. 


Настоящото Общо събрание има нелеката задача да определи критерии за финансово подпомагане на колективите, които да отчитат, освен количествени показатели, и художествени постижения.


Задача на Общото събрание, като висш орган за управление на читалището, е да вземе отношение при определяне на трудовите възнаграждения и спазване на работното време на всички служители, тъй като решенията са взети от настоятелство, съставено от 80% от щатни служители, се казва още в доклада на Проверителната комисия. Тя осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря, спазване на нормативните документи и решенията на Общото събрание.