От агенция "Пътна инфраструктура" откриват обществена поръчка за изработването на технически проекти за ремонт на тунелите "Топли дол" и "Правешки ханове" по АМ "Хемус"..
Съоръженията са част от трансевропейската пътна мрежа (TENT-T). Стойността на проекта за ремонта на „Топли дол”  е 350 хил. лв. без ДДС. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1985 г. и е с дължина 883 м.
Проектиране тона ремонта на тунел "Правешки ханове" при км 54+672 на АМ "Хемус", е на стойност 320 700 лв. без ДДС. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1999 г. и е с дължина 834 м.
Техническите проекти включват извършване на анализ на риска, геодезически измервания, конструктивно обследване на съответния тунел, при необходимост извършване на инженерно-геоложки проучвания и представяне на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстановителни работи на тунелното съоръжение.
Целта е да се предвидят всички дейности, които трябва да се изпълнят на съоръженията, в съответствие с изискванията на Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели.
Срокът за подаване на офертите е до 21 май 2018 г., уточниха от АПИ.