Управителят на общинското предприятие „МИР-И” ЕООД - гр. Етрополе Мими Иванова внесе за разглеждане на вчерашната сесия, 26 април, отчета за 2017 година.
А ние го предоставяме, с незначителни съкращения, касаещи общата фразеология, на вниманието на читателите на сайта.


 „МИР-И” ЕООД - гр. Етрополе е създадено през 1977 г., като предприятие, осигуряващо работа на хора с намалена работоспособност. Регистрирано е в Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика, като специализирано предприятие за хора с увреждания по чл.28, ал,1 от ЗИХУ.
Дружеството е с 100% общинска собственост. 
„МИР-И” ЕООД предлага работа на хора с увреждания и по този начин спомага за тяхното пълноценно и автономно съществуване.
Основната цел на предприятието е не формиране на печалба, а инвестирането на приходите за постигане на социален ефект спрямо хора от уязвими групи - осигуряване на заетост, подобряване на жизнения им стандарт, създаване на условия за развитие на техния капацитет като личности въпреки последиците от болестта.
През 2017 година дружеството е извършвало следните дейности: дървопреработване, озеленяване и дизайн, поддържане на тревни площи и цветни лехи, поддържане на знаково стопанство и пътна маркировка, погребална дейност, поддържане на гробищни паркове, обеззаразяване на дървен опаковъчен материал и други.
През 2017 год. Дружеството реализира проект към АХУ за „Оборудване на Дърводелски цех и разкриване на едно ново работно място в „МИР-И” ЕООД, предприятие за хора с увреждания по мярка „Инвестиционни проекти”
С реализацията на проекта се цели да се подобри конкурентноспособността и
пазарните позиции на фирмата, като беше открито и едно ново работно
место. По проекта беше закупена дърводелска машина - Многолистов циркуляр на стойност 63 820.00 лв.


„МИР - И” ЕООД получи отличие от годишните награди на МТСП за социални иновации, връчен на 14.12.2018 год. от зам.-министър Султанка Петрова.
Към 31.12.2017 г. в дружеството работят 24 човека, от които 12 човека с над 50 % трайно намалена работоспособност, което представлява 50.00 % трудоустроени лица.
През 2017 г. в „МИР-И” ЕООД са реализирани:
Приходи от дейността в размер на 343 х.лв., в т.ч.:
приходи от продажба на продукция - 136 х.лв.; приходи от продажба на стоки - 12 х.лв.;
Приходи от услуги - поддръжка зелени площи, знаково стопанство, събиране на отпадъци - 77 х.лв.;
Приходи от услуги - погребална дейност и поддържане на гробищни паркове - 8 х.лв;
Приходи от услуги - термична обработка на ДОМ и дървопреработване - 7 х.лв.;
Други приходи - 79 х.лв.
В т.ч трансформирането на финансиранията в приходи от финансирания в зависимост от начислената амортизация на амортизируемите активи и трансформирането на финансирането в приход от финансирания за отчетния период с размера на усвоеното финансиране
Разходи за дейността в размер на 341 х.лв., в т.ч.:
- разходи за суровини и материали - 80 х.лв.;
- разходи за услуги - 11 х.лв.;
- разходи за възнаграждения - 142 х.лв;
- разходи за осигурителни вноски - 27 х.лв;
- разходи за амортизация на активи - 54 х.лв;
- други разходи -21 х.лв.;
- намаление на запасите от продукция - 6 хл лв.
Дълготрайните материални активи на дружеството към 31.12.2017 г са с отчетна стойност - 572 х. лв. и балансова стойност - 202 х.лв.
Материални запаси към 31.12.2017 г. са структурирани, както следва: Материали -21 х.лв.; стоки - 4 х.лв.;
продукция - 6 х.лв.;
Краткосрочните вземания на дружеството са в размер на - 19 х.лв; Паричните средства на дружеството в края на годината са в  размер на - 100 х.лв.;
Задълженията на дружеството са в размер на - 20 х.лв.;
Финансовият резултат: към 31.12.2017 г. предприятието е на печалба.
Сесията определи основно месечно възнаграждение на управителя на "МИР-И" ЕООД Мими Иванова в размер на 1350 лв.


Снимката е от архива на сайта