На вниманието на жителите на общината качваме заповедта на кмета Димитър Димитров от 26 юни т.г. за въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства:


ЗАПОВЕД
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за движение по пътища, чл. 44, ал. 1, чл. 45, ал.1 от Наредба №1 за обществения ред на ОБС-Етрополе
НАРЕЖДАМ:
1. Въвеждам временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства за времето от 08.00 часа на 27.06.2018 г. до 08.00 часа на 02.07.2018 г. на следните улици:
1.1. ул. “Георги Антонов” в двете посоки от ул. “Кирил и Методий” до ул. “Марко Марков”;
1.2. ул. “Оборище” от бул. “Партизански” до ул. “Георги Димитров”;
1.3. ул. “Георги Димитров” от бул. “Партизански” до Централен площад;
1.4. ул. “Георги Бенковски” от ул. “Марко Марков” до ул. “Георги Димитров”.
2. Въведената забрана по предходната точка не се отнася за МПС със специален режим на движение и за МПС на живущите в района.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефан Борисов - Зам.-кмет на Община Етрополе.
Настоящата заповед да се връчи на РУ на МВР-Етрополе и длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на жителите на общината чрез интернет страницата на общината.


Кмет на Община Етрополе: /п/
Димитър Димитров